Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Шандра Валерiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04176 мiсто Київ вулиця Електрикiв, 26
4. Код за ЄДРПОУ 14312364
5. Міжміський код та телефон, факс 044 425-10-00 044 425-21-50
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2017 обрано Голова Правлiння Шандра Валерiй Олександрович СО 038251
22.01.1999 Мiнське РУГУ МВС України в м. Києвi
0.001836
Зміст інформації:
Голова Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Шандра Валерiй Олександрович (Паспорт серiї СО № 038251, виданий Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi 22.01.1999 р.), обраний строком на 3 (три) роки до 20.04.2020 року включно. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про переобрання Шандри В. О. на посаду Голови Правлiння ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» на новий термiн повноважень. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ «Завод «Ленiнська кузня». Шандра В.О. володiє 63 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 001836 % вiд статутного капiталу Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2017 обрано Член Правлiння Попик Нiна Миколаївна СН 786298
07.04.1998 Мiнське РУГУ МВС України в м. Києвi
0.000612
Зміст інформації:
Член Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Попик Нiна Миколаївна (Паспорт серiї СН № 786298, виданий Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi 07.04.1998 р.), обрана строком на 3 (три) роки до 20.04.2020 року включно. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про переобрання Попик Н. М. на посаду члена Правлiння ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» на новий термiн повноважень. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ «Завод «Ленiнська кузня». Попик Н.М. володiє 21 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 1 029 грн. 00 коп., що становить 0, 000612 % вiд статутного капiталу Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2017 обрано Секретар Правлiння Каширський Валентин Борисович СО 283016
02.12.1999 Ватутiнське РУГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Секретар Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Каширський Валентин Борисович (Паспорт серiї СО № 283016, виданий Ватутiнськи РУГУ МВС України в м. Києвi 02.12.1999 р.), обраний строком на 3 (три) роки до 20.04.2020 року включно. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про переобрання Каширського В. Б. на посаду члена Правлiння ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» на новий термiн повноважень. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник
Генерального директора з фiнансiв ПАТ «Завод «Ленiнська кузня», Директор з
фiнансiв та аналiтики ПАТ «Завод «Ленiнська кузня». Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017 обрано Член Правлiння Бiлозубенко Сергiй Андрiйович ЕО 695241
02.03.1999 Центральне РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
0
Зміст інформації:
Член Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Бiлозубенко Сергiй Андрiйович (Паспорт серiї ЕО № 695241, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi 02.03.1999 р.), обраний строком на 3 (три) роки до 20.04.2020 року включно. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про переобрання Бiлозубенка С. А. на посаду члена Правлiння ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» на новий термiн повноважень. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник Генерального директора з пiдготовки виробництва. Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.