Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Хотинський Олексiй Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 19934 Черкаська обл., Чорнобаївський р-н., с. Мельники .
4. Код за ЄДРПОУ 21379736
5. Міжміський код та телефон, факс 04739-3-54-03 04739-3-54-03
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://sosonka.prat.ua в мережі Інтернет 27.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2017 обрано Ревiзор Хотинський Володимир Юрiйович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обраний строком на 3 роки Ревiзор
Хотинський Володимир Юрiйович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх
5 рокiв займав посаду Ревiзор ПрАТ “ДОЦ "Сосонка", частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження члена Наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович,
(не дав згоди на розкриття паспортних даних), на посадi був 8 рокiв, частка в статутному капiталi – 0%,
розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради ТОВ "Бул-Спред"
24.99
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження члена Наглядової ради ТОВ "Бул-Спред", код ЄДРПОУ 30070412 мiсцезнаходження Черкаси, вул. Слави 11 к.4, на посадi був 8 рокiв, частка в статутному капiталi –24.99%,
розмiр пакета акцiй – 431193,25 грн.
27.04.2017 припинено повноваження Ревiзор Хотинський Володимир Юрiйович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження Ревiзор Хотинський Володимир Юрiйович,
(не дав згоди на розкриття паспортних даних), на посадi був 8 рокiв, частка в статутному капiталi – 0%,
розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017 звільнено Головний бухгалтер Бутко Марiя Антонiвна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно донаказу директора вiд 27.04.2017 року, звiльнено Головного бухгалтера Бутко Марiю Антонiвну
(не дала згоди на розкриття паспортних даних), на посадi була 8 рокiв, частка в статутному капiталi – 0%,
розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017 обрано Член наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обраний строком на 3 роки Член
Наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх
5 рокiв займав посаду, Член Наглядової ради ПрАТ “ДОЦ "Сосонка", частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Хотинський Дмитро Юрiйович є представником акцiонера Хотинський Олексiй Юрiйович, який
володiє 2458044 шт простих iменних акцiй (35,63%, вiд статутного капiталу).
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017 обрано Член наглядової ради Хотинський Юрiй Олегович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обраний строком на 3 роки Член
Наглядової ради Хотинський Юрiй Олегович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх
5 рокiв пенсiонер, частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Хотинський Юрiй Олегвич є представником акцiонера Хотинський Олексiй Юрiйович, який володiє 2458044 шт простих iменних акцiй (35,63%, вiд статутного капiталу). Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.