Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о. Голови Правлiння       Убєйвовк Олександр Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93404 м. Сєвєродонецьк 3-А
4. Код за ЄДРПОУ 05839888
5. Міжміський код та телефон, факс 044 390 52 71 044 390 52 71
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.05839888.smida.gov.ua в мережі Інтернет 03.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Погребняк Роман Олександрович ** **
**
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Погребняка Р.О.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. На посадi перебував 9 мiсяцiв.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Талалаєва Iрина Маркiвна ** **
**
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Талалаєвої I.М.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. На посадi перебувала 9 мiсяцiв.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Чорновол Олег Володимирович ** **
**
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Чорновола О.В.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. На посадi перебував 9 мiсяцiв.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 обрано член Ревiзiйної комiсiї Вiвчар Марiя Петрiвна ** **
**
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Вiвчар М.П.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Строк на який обрано на посаду - 3 роки.
Обiймала посади: директор Фiнансового департаменту ПАТ «УКРIНБАНК», заступник Голови Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «УКРIНБАНК».
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 обрано член Ревiзiйної комiсiї Монич Валентина Василiвна ** **
**
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Монич В.В.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Строк на який обрано на посаду - 3 роки.
Обiймала посади: заступник Головного бухгалтер - начальник Управлiння бухгалтерського i податкового облiку бухгалтерiї ПАТ «УКРIНБАНК», фiнансовий експерт ТОВ ФК "АФIНАЖ".
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 обрано член Ревiзiйної комiсiї Худолiй Вiкторiя Юрiївна ** **
**
0
Зміст інформації:
Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Худолiй В.Ю.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Строк на який обрано на посаду - 3 роки.
Обiймала посади: фiнансовий менеджер АТ «Брокбiзнесбанк», заступник начальника управлiння активно-пасивних операцiй ТОВ «ФК «Афiнаж».
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
03.05.2017 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Вiвчар Марiя Петрiвна ** **
**
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Статуту ПАТ "УКР/IН/КОМ" та Положення про Ревiзiйну комiсiї ПАТ "УКР/IН/КОМ" на засiданнi нового складу Ревiзiйну комiсiї ПАТ "УКР/IН/КОМ" протокол №1 вiд 03.05.2017 обрано Вiвчар М.П. Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКР/IН/КОМ".
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Обiймала посади: директор Фiнансового департаменту ПАТ «УКРIНБАНК», заступник Голови Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «УКРIНБАНК».
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Клименко Володимир Олександрович * *
*
66.9862
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Клименка В.О.
Є акцiонером Товариства та особисто володiє 66,9862 % в статутному капiталi емiтента.
На посадi перебував з квiтня 2013 року.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Морозов Олексiй Вадимович * *
*
9.9986
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Морозова О.В.
Є акцiонером Товариства та особисто володiє 9,9986 % в статутному капiталi емiтента.
На посадi перебував з квiтня 2013 року.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Леонiдов Вiктор Дмитрович * *
*
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Леонiдова В.Д.
Особисто акцiями Товариства не володiє.
На посадi перебував з квiтня 2013 року.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Бабiчев Володимир Павлович * *
*
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Бабiчева В.П.
Особисто акцiями Товариства не володiє.
На посадi перебував з квiтня 2013 року.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Зборовський Сергiй Борисович * *
*
7.3347
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Зборовського С.Б.
Є акцiонером Товариства та особисто володiє 7,3347 % в статутному капiталi емiтента.
На посадi перебував з квiтня 2013 року.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 обрано член Наглядової ради Клименко Володимир Олександрович * *
*
66.9862
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 обрано членом Наглядової ради Товариства Клименка В.О.
Є акцiонером Товариства та особисто володiє 66,9862 % в статутному капiталi емiтента.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: з лютого 2010 року Голова Правлiння ПАТ "Укрiнбанк", з квiтня 2013 року Голова Наглядової ПАТ "Укрiнбанк", з липня 2016 Голова Наглядової ради ПАТ "УКРIНКОМ".
Строк, на який обрано особу: строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 обрано член Наглядової ради Морозов Олексiй Вадимович * *
*
9.9986
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 обрано членом Наглядової ради Товариства Морозова О.В.
Є акцiонером Товариства та особисто володiє 9,9986 % в статутному капiталi емiтента.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: з квiтня 2010 року член Наглядової ради ПАТ "УКРIНБАНК", з липня 2016 року член Наглядової ради ПАТ "УКРIНКОМ".
Строк, на який обрано особу: строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 обрано член Наглядової ради Вовченко Сергiй Миколайович * *
*
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 обрано членом Наглядової ради Товариства Вовченка С.М.
Особисто не володiє акцiями Товариства.
Є незалежним членом Наглядової ради.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: з липня 2012 року Голова Наглядової ради ПрАТ «Молочний альянс».
Строк, на який обрано особу: строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 обрано член Наглядової ради Єрьомiн Олександр Юрiйович * *
*
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 обрано членом Наглядової ради Товариства Єрьомiна О.Ю.
Особисто не володiє акцiями Товариства.
Є незалежним членом Наглядової ради.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:
- Председатель Правления, Советник Правления (с 04/2015 – по 08/2016) Sberbank Slovensko, a.s., Братислава, Словакия:
- Председатель Правления ОАО Банк ВТБ Азербайджан, Баку, Азербайджан (12/2011 – 07/2014)
Строк, на який обрано особу: строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 обрано член Наглядової ради Шакун Василь Iванович * *
*
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол №7 вiд 28.04.2017 обрано членом Наглядової ради Товариства Шакуна В.I.
Особисто не володiє акцiями Товариства.
Є незалежним членом Наглядової ради.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: професор кафедри кримiнального права Нацiональної академiї внутрiшнiх справ України.
Строк, на який обрано особу: строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
03.05.2017 обрано Голова Наглядової ради Клименко Володимир Олександрович * *
*
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Статуту ПАТ "УКР/IН/КОМ" та Положення про Наглядову раду ПАТ "УКР/IН/КОМ" на засiданнi нового складу Наглядової ради ПАТ "УКР/IН/КОМ" протокол №6 вiд 03.05.2017 обрано Клименка В.О. Головою Наглядової ради ПАТ "УКР/IН/КОМ".
Є акцiонером ПАТ "УКР/IН/КОМ" та особисто володiє 66,9862 % в статутному капiталi емiтента.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: з лютого 2010 року Голови Правлiння ПАТ "Укрiнбанк", з квiтня 2013 року Голова Наглядової ПАТ "Укрiнбанк", з липня 2016 Голова Наглядової ради ПАТ "УКРIНКОМ".
Строк, на який обрано особу: до переобрання за рiшенням Наглядової ради Товариства.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.