Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Шандра Валерiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД " КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04176 мiсто Київ вулиця Електрикiв, 26
4. Код за ЄДРПОУ 14312364
5. Міжміський код та телефон, факс 044 42510 00 044 425 21 50
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.05.2017 припинено повноваження член наглядової ради Ричек Валерiй Васильович СО 301822
21.12.1999 Дарницьке РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.1.«15» травня 2017 р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало вiд акцiонера Товариства - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК» письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника даного акцiонера. Згiдно даного повiдомлення ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ наступного вiдкликаного акцiонером члена Наглядової ради - представника акцiонера:
член Наглядової ради Товариства Ричек Валерiй Васильович (Паспорт серiї СО № 301822, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 21 грудня 1999 р.). Ричек В. В. володiє 0, 0 % статутного капiталу емiтента. Ричека В. В. було обрано як уповноваженого представника акцiонера Товариства - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; мiсцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електрикiв 29-а), яке володiє 394 491 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 19 330 059 грн. 00 коп., що становить 11,50 % вiд статутного капiталу Товариства. Пiдстава такого рiшення: повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника акцiонера Товариства - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення акцiонера Товариства - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК» про замiну уповноваженого представника – члена Наглядової ради. Ричек В. В. перебував на данiй посадi протягом 1 /один/ мiс. 17 днiв. Ричек В. В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

15.05.2017 набуто повноважень член наглядової ради Ганапольський Дмитро Олександрович СН 749418
12.02.1998 Радянське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.2.«15» травня 2017 р.. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало вiд акцiонера Товариства - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК» письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника даного акцiонера.
Згiдно даного повiдомлення НАБУВ ПОВНОВАЖЕНЬ наступний новий член Наглядової ради – представник акцiонера:
Ганапольський Дмитро Олександрович, член Наглядової ради Товариства (паспорт серiя СН № 749418, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 12.02.1998 р.); Ганапольський Д. О. володiє 0, 0 % статутного капiталу емiтента, обраний термiном на 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника акцiонера Товариства - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення акцiонера Товариства - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК» про замiну уповноваженого представника – члена Наглядової ради. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор КУА "Фьюжн Капiтал Партнерз", є уповноваженим представником акцiонера Товариства - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; мiсцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електрикiв 29-а), яке володiє 394 491 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 19 330 059 грн. 00 коп., що становить 11,50 % вiд статутного капiталу Товариства. Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.