Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Ніверчук О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65031 м. Одеса Миколи Боровського, 28Б
4. Код за ЄДРПОУ 00131713
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 705 20 56 (048) 705 20 79
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.07.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.oblenergo.odessa.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу) Найменування фондової біржі Дата дії Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Найме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 делістинг ПрАТ «Київська міжнародна фондова біржа» Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 04.07.2017 Облігація підприємства відсоткова 500000000 500000 24.04.2008 425/2/08 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна
Зміст інформації:
ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" повідомляє, що згідно Протоколу №89 Засідання Правління ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 04.07.2017р., було ухвалено: «Виключити облігації відсоткові іменні серії А ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 00131713) з біржового реєстру (другого рівня лістингу) на підставі Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №14-КФ-ЗО-О від 23.06.2017року».