Ми робимо
інформацію доступною
Journal_publications

Інформація щодо порядку та обсягів розкриття емітентами цінних паперів проміжної інформації за І квартал 2018 року


2018-04-16 12:17:02

НКЦПФР інформує стосовно порядку та обсягів розкриття емітентами цінних паперів проміжної інформації за І квартал 2018 року.

І . Суб’єкти, які зобов’язані розкривати проміжну інформацію:

Частиною восьмою статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (далі – Закон) передбачено, що обов’язок розкриття проміжної інформації поширюється на:
1) банки
2) акціонерні товариства щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію (включені до реєстру фондової біржі)
3) емітенти інших цінних паперів щодо яких здійснено публічну пропозицію (включені до реєстру фондової біржі)

ІІ. Обсяги розкриття проміжної інформації:

Для визначення обсягів інформації, що розкривається у складі проміжної інформації за 1 квартал 2018 року, рекомендуємо керуватися пунктом 1 глави 3 розділу ІІІ Положення Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням Комісії від 03.12.2013 року №2826 з урахуванням частини п’ятої статті 40 Закону.

Інформація, що не передбачена діючою редакцією Положення №2826, але передбачена частиною п’ятою статті 40 Закону, розкривається у примітках до Змісту в описовій формі:

  • висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовленим аудитором (аудиторською фірмою);*
  • проміжний звіт керівництва;
  • твердження щодо проміжної інформації;
  • відомості про участь емітента в інших юридичних особах;
  • інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
  • інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

* Якщо проміжна фінансова звітність була у будь-який спосіб перевірена аудитором, то відповідні документи аудитора мають бути включені у повному обсязі до такої звітності. Якщо проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором, емітент повинен про це окремо зазначити у своїй проміжній фінансовій інформації.

ІІІ. Термін розкриття проміжної інформації за І квартал 2018 року – до 30 квітня 2018 року.

IV. Способи розкриття проміжної інформації:

– розміщення у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (сайт stockmarket.gov.ua);
– розміщення на власному веб-сайті емітента цінних паперів;
– подання до НКЦПФР.

Джжерело: веб-сайт НКЦПФР

Останні заходи

06.11.2017
Круглий стіл «Публічність акціонерних товариств: новий зміст, нові перспективи» (обговорення законопроекту №5592-д)
Інформаційне агентство «Укрінформ» ( м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16, 2-й поверх)
02.10.2017
Круглий стіл «Система захисту інвесторів як умова розвитку ринків капіталу» (законопроект №6303)
Інформаційне агентство «Укрінформ» (вул. Богдана Хмельницького, 8/16, 2-й поверх)

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.