Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Порядок надання інформаційних послуг (Діє з 01.07.2022)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Директора Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» 
від 31.05.2022 року №008-ЗН

ПОРЯДОК
оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та подання звітних даних  Державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальні положення

1.    Цей порядок розроблений відповідно до Законів України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.11 № 492, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.06.11 за № 789/19527 (зі змінами), Порядку подання інформації особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.11.2018 №839, та визначає порядок оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та подання звітних даних  до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), якого має дотримуватись Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (далі – Агентство) як особа, авторизована Комісією для провадження діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а саме – оприлюднення інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та подання звітних даних  до Комісії.
2.    В цьому порядку терміни використовуються у такому значенні:
регульована інформація на ринках капіталу та організованих товарних ринках (далі - регульована інформація) - регулярна та особлива інформація про емітента, інсайдерська інформація, інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій, інша інформація, що підлягає розміщенню в базі даних Агентства відповідно до чинного законодавства України;
регламентовані дані – інформація в електронній формі, що містить звітні дані учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків (суб’єктів подання), яку отримує Агентство як особа, яка провадить діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, в процесі обміну інформацією в електронній формі між програмно-технічними комплексами суб’єктів подання (далі – ПТК суб’єкта подання) з одного боку, та комплексом програмно-технічних засобів Комісії (далі – ПТК Комісії);
ПТК Агентства (або інформаційна система Агентства) – програмно-технічний комплекс Агентства, що використовується під час провадження діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках та повною мірою відповідає функціональному призначенню з урахуванням виду діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
Кабінет інформаційних послуг  (далі - Кабінет) - веб-застосунок в інформаційній системі Агентства на сайті https://smida.gov.ua/, призначений  для виконання наступних функцій: 
- забезпечує зв’язок між ПТК суб’єкта подання та ПТК Агентства в процесі надання Агентством інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
- забезпечує електронний документообіг (СЕД) між суб’єктом подання, Агентством та Комісією в процесі надання Агентством інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
- зберігає загальні відомості про учасника ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та його уповноважених та довірених осіб, що здійснюють дії для отримання послуг;
- містить історію подання регульованої інформації для оприлюднення та/або історію подання звітних даних до Комісії, зокрема оригінальні електронні документи вхідних та вихідних даних (включаючи застосовані до них кваліфіковані електронні підписи або печатки);
Інформаційна база даних Агентства – інформаційний ресурс на базі веб-сайту https://smida.gov.ua/, у якому Агентство оприлюднює регульовану інформацію від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків, здійснюючи діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках; 
КЕП – кваліфікований електронний підпис фізичної особи – користувача Кабінету та у разі, коли учасником ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків є фізична особа; кваліфікований електронний підпис або кваліфікована електронна печатка особи, яка має право вчиняти дії від імені учасника ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків - юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, чи його довіреної особи, зазначеної у переліку довірених осіб під час реєстрації в інформаційній системі Агентства на сайті https://smida.gov.ua/;
КЕП Агентства - кваліфікована електронна печатка Агентства;
протокол про отримання – електронний документ формату HTML, який створюється Агентством та містить відомості про факт отримання Агентством вхідних даних від суб’єкта подання, склад таких даних та час їх отримання;
протокол перевірки – електронний документ формату HTML, який створюється Агентством та містить інформацію про результати автоматичної перевірки програмними засобами Агентства одержаних вхідних даних від суб’єкта подання;
квитанція Комісії – повідомлення в електронній формі, яке містить дані про факт і час одержання Комісією електронних  документів, що містять регламентовані дані суб’єкта подання;
протокол контролю Комісії – електронний документ, що містить інформацію про результати автоматичної перевірки програмними засобами Комісії одержаних у вигляді електронних документів регламентованих даних суб’єкта подання, а також про факт прийняття (неприйняття) регламентованих даних Комісією за результатами такої перевірки;
система електронного документообігу (далі - СЕД) - сукупність програмно-технічних засобів та організаційно-технічних заходів у складі ПТК Агентства із забезпечення обміну електронними документами між Агентством, з одного боку, та суб’єктами подання і Комісією, з іншого;
Інструкція користувача інформаційних  послуг – розроблений Агентством покроковий документ, що описує процедуру ідентифікації користувачів, реєстрації учасника ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків в інформаційній системі Агентства на сайті https://smida.gov.ua/ та використання Кабінету у процесі отримання інформаційних послуг, що знаходиться у відкритому доступі, з метою інформування суб’єктів подання.
    Інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Законах України "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Положенні про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії та Порядку подання інформації особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії.
3.    Функціонування ПТК Агентства передбачає ефективні механізми (внутрішні правила, апаратні й програмні засоби), що забезпечують безперервну діяльність ПТК  Агентства у процесі надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
4.    Агентство запроваджує та підтримує процедури для забезпечення точного оприлюднення та подання інформації, яка ґрунтується на отриманих даних, із забезпеченням достовірності, не допускаючи можливості внесення в інформацію під час її оброблення ПТК Агентства жодних помилок, викривлень або втрат суттєвої інформації.
5.    Агентство забезпечує дотримання вимог щодо захисту інформації, що обробляється в процесі надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, зокрема запобігання несанкціонованому розголошенню конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, забезпечення безпеки та цілісності даних учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків. 
6.    У разі переривань надання послуг, а також у випадках збоїв зв’язку, наслідком яких можуть бути переривання в наданні послуг, Агентство забезпечує якнайшвидше інформування Комісії про факт зазначеної події, оприлюднення на офіційному веб-сайті Агентства https://smida.gov.ua/ та до кінця наступного робочого дня від дати події – надання Комісії та оприлюднення детальної інформації про обставини, причини й наслідки події.
7.    Надання Агентством інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та подання звітних даних до Комісії відбувається у випадках, передбачених Законами України та чинними нормативно-правовими актами Комісії.
8.    Оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та подання  звітних даних до Комісії здійснюється Агентством у порядку, передбаченому положеннями цього Порядку та чинними нормативно-правовими актами Комісії, якщо чинними Законами України не передбачено іншого порядку оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та подання  звітних даних до Комісії.
9.    Перелік регульованої інформації учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків, що оприлюднюється, а також звітних даних, що подаються до Комісії, вимоги до їх формату, структури та складу відповідних електронних документів, визначаються нормативно-правовими актами Комісії. 
10.    Надання Агентством інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та подання звітних даних  до Комісії відбувається безперервно протягом оплаченого періоду за умови реєстрації учасника ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків в інформаційній системі Агентства на сайті https://smida.gov.ua/ та активації Агентством отримання інформаційних послуг.
11.    Реєстрація учасника ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків в інформаційній системі Агентства на сайті https://smida.gov.ua/ з метою отримання інформаційних послуг відбувається у декілька етапів користувачами, що пройшли ідентифікацію та реєстрацію в Кабінеті з використанням власного КЕП, відповідно до Інструкції користувача інформаційних послуг, та передбачає:
- внесення всіх даних ідентифікаційного бланку учасника ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та погодження з умовами договору публічної оферти щодо умов надання відповідних інформаційних послуг, а також політикою конфіденційності;
- підтвердження реєстраційних даних чинним кваліфікованим електронним підписом:
1) фізичної особи – у разі, коли учасником ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків є фізична особа;
2) особи, яка має право вчиняти дії від імені учасника ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків - юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;
3) особи,  яка має право вчиняти дії від імені учасника ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків - юридичної особи за довіреністю з переліком конкретних дій, наданих особі з метою отримання інформаційних послуг. 
12.    Використовуючи Кабінет,  учасник ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків, у разі необхідності, зазначає довірених осіб, які отримують право виконувати від його імені дії щодо оприлюднення регульованої інформації та/або подання звітних даних до Комісії.
13.    Активація послуг зареєстрованому учаснику ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків відбувається на підставі отриманих Агентством відомостей щодо оплати відповідних інформаційних послуг.
14.    Для отримання інформаційних послуг учасник ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків використовує Кабінет відповідно до Інструкції користувача інформаційних послуг. 
15.    Вхід учасника ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків до Кабінету, будь-які зміни відомостей ідентифікаційного бланку, переліку довірених осіб та наданих їм прав відбуваються із застосуванням чинного КЕП учасника ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків або його уповноваженої особи.

II. Порядок оприлюднення Агентством регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків

1.    Учасник ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків (далі також – суб’єкт подання) направляє до Агентства регульовану інформацію для оприлюднення після його реєстрації та активації послуг в інформаційній системі Агентства на сайті https://smida.gov.ua/, використовуючи Кабінет.
2.    Регульована інформація для оприлюднення має надаватися у формі електронних документів визначених форматів (txt, xml, pdf) із застосуванням КЕП учасника ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків (підпису+печатки) та мати реєстраційні реквізити суб’єкта подання (дата реєстрації та реєстраційний номер).
3.    Дата та час (з точністю до секунд) отримання Агентством регульованої інформації вважається момент надходження її на сервер Агентства.
4.    Агентство якнайшвидше після отримання відповідних електронних документів регульованої інформації направляє в Кабінет, а також на електронну пошту суб’єкта подання, протокол про отримання із зазначенням наступних реквізитів:
1)    реєстраційні реквізити протоколу про отримання (номер, дата та час направлення протоколу);  
2)    реєстраційні реквізити електронних документів регульованої інформації у Агентства;
3)    ідентифікаційний код суб’єкта подання;
4)    реєстраційні реквізити електронних документів регульованої інформації у суб’єкта подання;
5)    час отримання даних Агентством (з точністю до секунди);
6)    перелік отриманих елементів (файлів), включаючи перелік створених в зовнішні файли кваліфікованих електронних підписів та печаток, із супроводженням кожної складової наступними реквізитами: 
- найменування елементу (ім'я файлу); 
- інформація про отриманий розмір елементу; 
-інформація, що дозволяє надійно перевірити цілісність (неушкодженість) отриманого елементу даних – контрольна сума, що розраховується за алгоритмом CRC32;
7)    КЕП Агентства, що засвідчує протокол про отримання, та кваліфікована електронна позначка часу;
5.    Агентство невідкладно після реєстрації та збереження отриманої від суб’єкта подання регульованої інформації здійснює її автоматичну перевірку засобами СЕД (далі – автоматична перевірка), яка включає:
1)    перевірку дотримання встановленого Агентством формату електронних даних (txt, xml, pdf);
2)    перевірку наявності КЕП суб’єкта подання (підпису+печатки), якими мають засвідчуватись електронні документи;
3)    перевірку наявних КЕП суб’єкта подання (підпису+печатки), якими засвідчені отримані електронні документи (перевірку цілісності електронних даних, чинності сертифікатів ключів, кваліфікованих електронних позначок часу);
4)    автентифікацію особи суб’єкта подання регульованої інформації на відповідність особі, визначеної за результатами електронної ідентифікації та автентифікації з використанням наявних електронних підписів (електронних печаток) до електронного документа;
5)    перевірку повноважень осіб, які засвідчили електронний документ кваліфікованими електронними підписами та (або) печатками, на підписання відповідних електронних документів;
6)    перевірку отриманої інформації на відповідність формату, складу, структурі відповідно до нормативних (нормативно-технічних) вимог Комісії; 
6.    За умови успішної автоматичної перевірки, Агентство якнайшвидше направляє протокол перевірки в Кабінет, а також на електронну пошту суб’єкта подання, із зазначенням наступних реквізитів:
1)    реєстраційні реквізити протоколу перевірки (номер, дата та час направлення протоколу);  
2)    реєстраційні реквізити електронних документів регульованої інформації у Агентства;
3)    ідентифікаційний код суб’єкта подання;
4)    реєстраційні реквізити електронних документів регульованої інформації у суб’єкта подання;
5)    час завершення автоматичної перевірки даних Агентством (з точністю до секунди);
6)    інформація про результати автоматичної перевірки регульованої інформації; 
7)    КЕП Агентства, що засвідчує протокол перевірки, та кваліфікована електронна позначка часу;
7.    У разі успішної перевірки електронних документів регульованої інформації за умови  оплаченої послуги, Агентство забезпечує її оприлюднення в Базі даних Агентства на сайті https://smida.gov.ua/. Датою та часом (з точністю до секунд) оприлюднення Агентством регульованої інформації вважається момент, коли інформація з’явилася у відкритому доступі у мережі Інтернет. Суб'єкт подання має впевнитися в оприлюдненні регульованої інформації, використовуючи Кабінет.
8.    За результатами оприлюднення Агентством регульованої інформації суб’єкт подання отримує від Агентства довідку про оприлюднення інформації у вигляді електронного документа (формату HTML), засвідченого КЕП Агентства, із застосуванням кваліфікованої електронної довірчої послуги формування позначки часу (щодо створення цієї Довідки), із зазначенням наступних  реквізитів: 

 • реєстраційні реквізити довідки (номер, дата та час направлення довідки);
 • присвоєний Агентством унікальний реєстраційний номер (ідентифікатор), а також дата та час (з точністю до секунд) отримання електронних документів;
 • ідентифікаційний код суб’єкта подання;
 • присвоєний суб’єктом подання вихідний реєстраційний номер та дата реєстрації електронних документів;
 • ідентифікаційний код Агентства;
 • дата та час (з точністю до секунд) оприлюднення Агентством регульованої інформації.

9.    У разі встановлення Агентством невідповідності регульованої інформації суб’єкта подання встановленим Комісією вимогам або у разі встановлення Агентством інших причин, що не надають можливості оприлюднити отриману регульовану інформацію, суб’єкт подання отримує від Агентства Довідку про неможливість оприлюднення інформації у вигляді електронного документа (формату HTML), засвідченого КЕП Агентства, із застосуванням кваліфікованої електронної довірчої послуги формування позначки часу (щодо створення цієї Довідки), із зазначенням наступних  реквізитів: 

 • реєстраційні реквізити довідки (номер, дата та час направлення довідки);
 • присвоєний Агентством унікальний реєстраційний номер (ідентифікатор), а також дата та час (з точністю до секунд) отримання електронних документів;
 • ідентифікаційний код суб’єкта подання;
 • присвоєний суб’єктом подання вихідний реєстраційний номер та дата реєстрації електронних документів;
 • ідентифікаційний код Агентства;
 • відомості про встановлену Агентством невідповідність регульованої інформації суб’єкта подання встановленим Комісією вимогам або у разі встановлення Агентством інших причин, що не надають можливості оприлюднити отриману регульовану інформацію.  

10.     Оригінальні електронні документи регульованої інформації, протоколи про отримання, перевірки та Довідки про оприлюднення/про неможливість оприлюднення інформації зберігаються в Кабінеті у формі, що дозволяє відтворити їх у будь-який час у первісному вигляді   (включаючи застосовані до них КЕП), а також для сприйняття людиною у візуальній формі, пристосованій для відтворення інформації на папері.
11.     ПТК Агентства забезпечує реєстрацію отриманих електронних документів від суб’єктів подання, протоколів про отримання, перевірки,  а також Довідок про оприлюднення/про неможливість оприлюднення інформації з присвоєнням унікального реєстраційного номеру (ідентифікатору), а також дати та часу (з точністю до секунд) отриманих від суб’єкта подання вхідних даних.
        Присвоєння ідентифікатору відбувається із застосуванням наскрізної послідовної нумерації та становить дату та номер реєстрації електронного документу Агентством.
        Реєстрація отриманих Агентством електронних документів здійснюється в тій самій послідовності, в якій такі дані були отримані/направлені.
Агентство забезпечує унікальність реєстраційних реквізитів, що присвоюються електронним документам.
12.     Формат, структура та склад  протоколу про отримання, протоколу перевірки  та Довідки про оприлюднення/неможливість оприлюднення, є сталими, що передбачає:
1)    незмінність на річній основі (крім випадків, коли необхідність внесення змін є негайною та спричинена зовнішніми незалежними від Агентства чинниками);
2)    поінформованість широкого загалу учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків про заплановані зміни щонайменше за півроку до таких змін (крім випадків, коли необхідність внесення змін є негайною та спричинена зовнішніми незалежними від Агентства чинниками – в такому разі інформація про зміни поширюється Агентством якомога раніше шляхом інформування через Кабінет, а також на електронну пошту суб’єкта подання).
Шаблони протоколів про отримання, протоколів перевірки та Довідки про оприлюднення/неможливість оприлюднення, затверджені в Інструкції користувача інформаційних послуг разом з описом алгоритму надання відповідних інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
13.    Отримана від суб’єкта подання регульована інформація оприлюднюється у Базі даних Агентства на сайті https://smida.gov.ua/ щонайменше у таких формах:
1)    у формі отриманого від суб’єкта подання оригінального електронного документа, що містить регульовану інформацію, придатній для необмеженого перегляду, завантаження та копіювання (включаючи застосовані до електронного документа КЕП).
2)    у візуальній формі,  придатній для приймання змісту регульованої інформації людиною, у складі інформаційного наповнення веб-сайту Бази даних https://smida.gov.ua/;
3)    у візуальній формі, придатній для сприймання змісту регульованої інформації людиною, пристосованій для відтворення зазначеної інформації на папері, для необмеженого завантаження та копіювання інформації.
14.     Агентство забезпечує оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків одночасно у всіх зазначених формах. 
15.   До оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків у формах її оприлюднення або поширення, зазначених у частині 11 Розділу ІІ цього Порядку, оприлюднення Агентством регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків в інших формах не допускається.
16.     Разом з оприлюдненням регульованої інформації Агентство оприлюднює та надає для необмеженого завантаження Довідку про оприлюднення інформації разом із застосованою до неї КЕП Агентства.

ІІІ. Порядок подання звітних даних до Комісії

1. Функції Агентства щодо забезпечення обміну інформацією
1.1.     Агентство виступає посередником та забезпечує обмін інформацією в електронній формі між ПТК суб'єкта подання, з одного боку, та ПТК Комісії, що забезпечує отримання, перевірку та обробку електронних документів, отриманих від суб’єктів подання, з іншого боку, відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії, що визначають порядок подання звітних даних у вигляді електронних документів до Комісії. 
1.2.     В процесі обміну звітних даних між ПТК суб'єкта подання та ПТК Комісії Агентство виконує наступні функції:
1)    отримання регламентованих даних від суб'єктів подання;
2)    перевірка регламентованих даних, отриманих від суб'єктів подання;
3)    передавання до Комісії отриманих від суб'єктів подання регламентованих даних; 
4)    передавання суб'єктам подання інформації про результати обробки отриманих від них регламентованих даних; 
5)    зберігання отриманих від суб'єктів подання регламентованих даних та інформації про результати їх обробки; 
6)    забезпечення конфіденційності інформації, що передається або зберігається (для інформації з обмеженим доступом).
1.3.     Обмін інформацією забезпечується Агентством у складі СЕД та складається з наступних етапів:
1)    етап отримання регламентованих даних із збереженням таких даних та  підтвердженням суб’єкту подання факту їх отримання;
2)    етап автоматичної перевірки отриманих регламентованих даних із наданням суб’єкту подання інформації про результат такої перевірки;
3)    етап передачі перевірених регламентованих даних суб’єкта подання до Комісії (в залежності від результатів автоматичної перевірки);
4)    етап опрацювання результатів обробки регламентованих даних Комісією, що передбачає очікування результатів такої обробки від Комісії (квитанція Комісії, протокол контролю Комісії), із збереженням таких результатів, їх врахуванням та подальшою передачею відповідному суб’єкту подання.
1.4. Отримані електронні документи суб’єкта подання, протоколи про отримання, протоколи перевірки, а також квитанції та протоколи контролю Комісії, зберігаються в Кабінеті у формі, що дозволяє відтворити їх у будь-який час у первісному вигляді (включаючи застосовані до них КЕП), а також для сприйняття людиною у візуальній формі, пристосованій для відтворення інформації на папері.
1.5.     ПТК Агентства забезпечує реєстрацію отриманих електронних документів суб’єкта подання, протоколів про отримання, протоколів перевірки, а також протоколів контролю Комісії, з присвоєнням їм унікальних реєстраційних номерів (ідентифікаторів), а також дати та часу (з точністю до секунд) отриманих вхідних або переданих вихідних даних.
1.6.     Присвоєння Агентством ідентифікатору відбувається із застосуванням наскрізної послідовної нумерації та становить дату та номер реєстрації відповідних електронних документів.
1.7.     Реєстрація отриманих Агентством електронних документів здійснюється в тій самій послідовності, в якій такі дані були отримані/направлені.
1.8.     Формат, структура та склад протоколу про отримання та протоколу перевірки, є сталими, що передбачає:
-    незмінність на річній основі (крім випадків, коли необхідність внесення змін є негайною та спричинена зовнішніми незалежними від Агентства чинниками);
-    поінформованість широкого загалу учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків про заплановані зміни щонайменше за півроку до таких змін (крім випадків, коли необхідність внесення змін є негайною та спричинена зовнішніми незалежними від Агентства чинниками – в такому разі інформація про зміни поширюється Агентством якомога раніше шляхом інформування через Особистий кабінет, а також на електронну пошту суб’єкта подання).
Шаблони протоколів про отримання та протоколів перевірки затверджені в Інструкції користувача інформаційних послуг разом з описом алгоритму надання відповідних інформаційних  послуг.
2. Отримання Агентством регламентованих даних від суб’єктів подання
2.1. Суб’єкт подання направляє до Агентства регламентовані дані для подання до Комісії після його реєстрації та активації послуг в інформаційній системі Агентства на сайті https://smida.gov.ua/, використовуючи Кабінет.
2.2.Регламентовані дані для подання до Комісії мають надаватися у формі електронних документів визначених форматів (txt, xml, pdf) із застосуванням КЕП суб’єкта подання (підпис+печатка), відповідно до нормативно-правових актів Комісії, та мати вихідні реєстраційні реквізити суб’єкта подання.
2.3. Дата та час (з точністю до секунд) отримання Агентством регламентованих даних вважається момент надходження їх на сервер Агентства. 
2.4. Агентство якнайшвидше після отримання відповідних регламентованих даних направляє в Кабінет, а також на електронну пошту суб’єкта подання, протокол про отримання відповідних даних із зазначенням наступних реквізитів:
1)    реєстраційні реквізити протоколу про отримання (номер, дата та час направлення протоколу);  
2)    реєстраційні реквізити електронних документів регламентованих даних у Агентства;
3)    ідентифікаційний код суб’єкта подання;
4)    реєстраційні реквізити електронних документів регламентованих даних у суб’єкта подання;
5)    час отримання даних Агентством (з точністю до секунди);
6)    перелік отриманих елементів (файлів), включаючи перелік створених в зовнішні файли кваліфікованих електронних підписів та печаток, із супроводженням кожної складової наступними реквізитами: 
- найменування елементу (ім'я файлу); 
- інформація про отриманий розмір елементу; 
-інформація, що дозволяє надійно перевірити цілісність (неушкодженість) отриманого елементу даних – контрольна сума, що розраховується за алгоритмом CRC32;
7)    КЕП Агентства, що засвідчує протокол про отримання, та кваліфікована електронна позначка часу;
2.5. Отримання та збереження Агентством регламентованих даних, формування та надання суб'єктам подання відповідних протоколів про отримання здійснюються незалежно від результатів подальшої автоматичної перевірки таких регламентованих даних.
3. Перевірка Агентством регламентованих даних
3.1. Агентство невідкладно після реєстрації та збереження отриманих від суб’єкта подання регламентованих даних здійснює їх автоматичну перевірку засобами СЕД (далі – автоматична перевірка), яка включає:
1)    перевірку дотримання встановленого Агентством формату електронних даних (txt, xml, pdf);
2)    перевірку наявності КЕП суб’єкта подання (підпису+печатки), якими мають засвідчуватись електронні документи;
3)    перевірку наявних КЕП суб’єкта подання (підпису+печатки), якими засвідчені отримані електронні документи (перевірку цілісності електронних даних, чинності сертифікатів ключів, кваліфікованих електронних позначок часу);
4)    автентифікацію особи суб’єкта подання електронного документа на відповідність особі, визначеної за результатами електронної ідентифікації та автентифікації з використанням наявних електронних підписів (електронних печаток) до електронного документа;
5)    перевірку повноважень осіб, які засвідчили електронний документ кваліфікованими електронними підписами та (або) печатками, на підписання відповідних електронних документів;
6)    перевірку отриманої інформації на відповідність формату, складу, структурі відповідно до нормативних (нормативно-технічних) вимог Комісії; 
7) перевірку отриманої інформації на повноту, відповідність та достовірність відповідно до Методики Агентства щодо перевірки регламентованих даних, яка ґрунтується на нормативних (нормативно-технічних) вимогах Комісії
3.2. Агентство якнайшвидше за результатами перевірки відповідних регламентованих даних направляє протокол перевірки в Кабінет, а також на електронну пошту суб’єкта подання, із зазначенням наступних реквізитів:
1)    реєстраційні реквізити протоколу перевірки (номер, дата та час направлення протоколу);  
2)    вхідні реєстраційні реквізити електронних документів регламентованих даних у Агентства;
3)    ідентифікаційний код суб’єкта подання;
4)    вихідні реєстраційні реквізити електронних документів регламентованих даних у суб’єкта подання;
5)    час завершення автоматичної перевірки даних Агентством (з точністю до секунди);
6)   інформація про результати автоматичної перевірки регламентованих даних із зазначенням інформації про факт подання/неподання даних до Комісії, а також відомості щодо причин припинення подання цих даних (щодо умов, недотримання яких було встановлено за результатами автоматичної перевірки);
7)    КЕП Агентства, що засвідчує протокол перевірки, та кваліфікована електронна позначка часу;
3.3. За умови успішної перевірки регламентованих даних Агентство якнайшвидше забезпечує передачу їх до Комісії. 
3.4. У випадку невдалої перевірки регламентованих даних передача Агентством  таких даних до Комісії виключається.
4. Передача Агентством регламентованих даних до Комісії
4.1. У разі успішної перевірки Агентство невідкладно передає до Комісії регламентовані дані з урахуванням послідовності їх отримання, а також з урахуванням того, що працездатність ПТК Комісії поза межами робочого часу не забезпечується.
4.2. Послідовність передачі регламентованих даних передбачає неможливість передачі до Комісії даних, що отримані раніше від інших, пізніше за них. 
4.3. У разі неможливості з технічних, регламентних або інших причин передати за результатами успішної перевірки регламентовані дані до Комісії,  Агентство забезпечує передачу таких даних у найкоротший можливий термін після відновлення умов для такого передавання. 
4.4. Агентство передає до Комісії регламентовані дані суб'єкта подання у складі пакету електронних даних (далі – пакет регламентованих даних), який формується, реєструється та підлягає збереженню в Кабінеті з унікальними реєстраційними реквізитами (дата та номер реєстрації пакету, далі – реєстраційні реквізити пакету) із фіксацією часу формування пакету.
4.5. Пакет регламентованих даних, що передається Агентством до Комісії, містить такі складові:
1)    реєстраційні реквізити пакету;
2)    вхідні реєстраційні реквізити;
3)    ідентифікаційний код суб’єкта подання;
4)    реєстраційні реквізити у суб’єкта подання;
5)    час отримання даних Агентством (з точністю до секунди);
6)    час формування Агентством пакету регламентованих даних (з точністю до секунди);
7)    дані, отримані від суб'єкта подання, включаючи кваліфіковані електронні підписи та печатки, створені у зовнішній файл;
8)    кваліфікована електронна печатка Агентства, що засвідчує цілісність пакету регламентованих даних та їх відповідність отриманим від суб'єкта подання регламентованим даним, та кваліфікована електронна позначка часу.
4.6. Формат, структура та склад пакетів регламентованих даних встановлюються регламентом взаємодії з ПТК Комісії.
5. Опрацювання Агентством  результатів обробки регламентованих даних Комісією
5.1. Агентство забезпечує моніторинг результатів обробки Комісією (формування Комісією відповідних квитанцій Комісії, протоколу контролю Комісії) кожного переданого до Комісії пакету регламентованих даних – відповідно до регламенту взаємодії з ПТК Комісії.
5.2. У разі отримання квитанції Комісії Агентство забезпечує щодо неї:
1)    збереження інформації квитанції Комісії в Кабінеті у сполученні з відповідними регламентованими даними суб’єкта подання та з фіксацією часу надходження квитанції Комісії;
2)    можливість суб’єкта подання отримувати квитанцію Комісії як негайно, так і в будь-який зручний для суб'єкта подання час у майбутньому. 
5.3. У разі отримання протоколу контролю Комісії Агентство забезпечує щодо нього:
1)    реєстрацію з унікальними реєстраційними реквізитами (дата та номер реєстрації, далі – реєстраційні реквізити протоколу контролю) та збереження в Кабінеті у сполученні із відповідними регламентованими даними та з фіксацією часу його надходження;
2)    якнайшвидше (від моменту отримання) направлення протоколу контролю Комісії суб'єкту подання відповідних регламентованих даних із можливістю отримувати його як негайно, так і в будь-який зручний для суб'єкта подання час у майбутньому; 
3)    фіксацію в Кабінеті часу направлення протоколу контролю Комісії відповідному суб'єкту подання;
4)    розгляд інформації, викладеної в протоколі контролю Комісії щодо факту прийняття або неприйняття відповідних регламентованих даних Комісією, із збереженням відповідного статусу в Кабінеті (статус «Прийнято» або «Не прийнято» щодо кожного окремого пакету регламентованих даних) та, у випадку неприйняття регламентованих даних Комісією, опрацювання та врахування обставин неприйняття, забезпечивши повторну передачу коректних регламентованих даних до Комісії або коректне налаштування засобів автоматичної перевірки.

Директор Державної установи
«Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»                                  Шаленик І.І.

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.