Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (Діє до 22.10.2022 включно)

 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКАХ

                                
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (надалі «Виконавець»), яка внесена до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках (реєстраційний номер: № DR/00001/APA, № DR/00002/ARM, дата включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках: 18.02.2019 р.), в особі директора Шаленика І.І., який діє на підставі Положення, керуючись  ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, що є учасниками ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків, відповідно до чинного законодавства України, укласти договір про надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір) відповідно до статей 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», а особа, що здійснює акцепт даної оферти стає Замовником відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, статті 11  Закону України «Про електронну комерцію». 
1.2. Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України даний Договір також вважається договором приєднання, оскільки його умови визначені Виконавцем і можуть бути прийняті будь-якою особою лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). 
1.3. Вчинення Замовником дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється  оплата  Послуг Виконавця згідно умов цього Договору, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.
1.4. Письмовий текст цього Договору може бути роздрукований Замовником самостійно з офіційного веб-сайту Виконавця https://smida.gov.ua.
1.5. Акцептуючи даний Договір, Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та змістом Порядку оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та подання звітних даних до НКЦПФР Державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», тарифів Виконавця, розміщених на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua, прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.
1.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення й виконання Договору відповідно до його умов. Всі ризики та відповідальність із визнання цього Договору неукладеним покладаються на Замовника.
1.7. Всі умови та обмеження щодо надання Послуг встановлені Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. 
1.8. У Договорі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
Порядок оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та подання звітних даних до НКЦПФР Державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (далі – Порядок надання інформаційних послуг) – внутрішні правила, що визначають порядок та умови, за якими відбувається оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків, та визначають порядок подання звітних даних до НКЦПФР;
регульована інформація на ринках капіталу та організованих товарних ринках (далі - регульована інформація) - регулярна та особлива інформація про емітента, інсайдерська інформація, інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій, інша інформація, що підлягає розміщенню в базі даних Виконавця відповідно до чинного законодавства України та/або подання до НКЦПФР;
регламентовані дані – інформація в електронній формі, що містить звітні дані Замовника, яку отримує Виконавець в процесі обміну інформацією в електронній формі між програмно-технічними комплексами суб’єктів подання з одного боку, та комплексом програмно-технічних засобів НКЦПФР;
Послуги – інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та/або подання звітних даних до НКЦПФР, що надаються в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Порядком надання інформаційних послуг;
ПТК (або інформаційна система Виконавця) – програмно-технічний комплекс Виконавця, що використовується під час провадження діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках та повною мірою відповідає функціональному призначенню з урахуванням виду діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов даного Договору та Порядку надання інформаційних послуг. Акцепт здійснюється шляхом оплати Послуг Виконавця згідно умов цього Договору;
Кабінет інформаційних послуг (Кабінет) - веб-застосунок в інформаційній системі Виконавця на сайті https://smida.gov.ua/, призначений  для виконання наступних функцій: 
- забезпечує зв’язок між ПТК Замовника та ПТК Виконавця в процесі надання Виконавцем інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
- забезпечує електронний документообіг (СЕД) між Замовником, Виконавцем та НКЦПФР в процесі надання Виконавцем інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
- зберігає загальні відомості про Замовника та його уповноважених та довірених осіб, що здійснюють дії для отримання послуг;
- містить історію подання регульованої інформації для оприлюднення та/або історію подання звітних даних до НКЦПФР, зокрема оригінальні електронні документи вхідних та вихідних даних (включаючи застосовані до них кваліфіковані електронні підписи та/або печатки);
Інформаційна база даних для оприлюднення інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків  (далі – База даних Виконавця або ІБД) – інформаційний ресурс на базі веб-сайту https://smida.gov.ua, у якому Виконавець оприлюднює регульовану інформацію від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків, здійснюючи діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
КЕП Замовника  – кваліфікований електронний підпис фізичної особи – у разі, коли учасником ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків є фізична особа;  кваліфікований електронний підпис або кваліфікована електронна печатка особи, яка має право вчиняти дії від імені учасника ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків - юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, чи його довіреної особи, зазначеної у переліку довірених осіб під час реєстрації в інформаційній системі Агентства на сайті https://smida.gov.ua/; 
Офіційний веб-сайт Виконавця https://smida.gov.ua – веб-сторінка в мережі Інтернет https://www.smida.gov.ua, яка є офіційним джерелом інформування Замовника про Виконавця, тарифи та Послуги, що ним надаються;
Ідентифікаційний бланк – реєстраційна форма, що підлягає заповненню під час реєстрації Замовника та його уповноважених та довірених осіб, що здійснюють дії для отримання послуг в інформаційній системі Виконавця;
Активація послуг – момент часу, коли надання Послуг Виконавцем було розпочато;
Деактивація послуг - момент часу, коли надання Послуг Виконавцем було зупинено; 
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Порядку надання інформаційних послуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є оплатне надання Виконавцем Замовнику інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків в базі даних Виконавця та/або подання звітних даних до НКЦПФР відповідно до чинного законодавства України.  
2.2. Порядок надання Послуг, інформаційної взаємодії між Сторонами та інші особливі умови надання Послуг визначаються цим Договором та Порядком надання інформаційних послуг, оприлюдненим на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Реєстрація
Реєстрація Замовника відбувається користувачами, що пройшли ідентифікацію з використанням власного КЕП. Для отримання Послуг Замовник/уповноважена особа Замовника проходить процедуру реєстрації в інформаційній системі Виконавця з використанням власного КЕП  та внесення реєстраційних даних Ідентифікаційного бланку на сайті https://smida.gov.ua. За умови успішної реєстрації на електронну адресу Замовника автоматично надсилається рахунок-фактура для оплати Послуг.

3.2. Створення переліку довірених осіб
Під час реєстрації в інформаційній системі Виконавця на офіційному сайті https://smida.gov.ua/  Замовник, у разі необхідності, зазначає довірених осіб, які отримують право виконувати від його імені дії щодо оприлюднення регульованої інформації та/або подання звітних даних до НКЦПФР. 

3.3. Акцепт умов Договору 
Акцепт умов Договору здійснюється Замовником шляхом оплати Послуг Виконавця згідно умов цього Договору. 

3.4. Активація Послуг 
За умови Акцепту Договору Виконавець, не пізніше ніж протягом одного робочого дня після надходження оплати Послуг на банківський рахунок Виконавця, проводить активацію Послуг. Повідомлення про активацію Послуг направляється за результатом активації на адресу електронної пошти Замовника, зазначену при реєстрації.

3.5. Забезпечення цілісності електронних документів
Для забезпечення цілісності електронних документів Замовника, що направляються Виконавцю для оприлюднення у Базі даних Виконавця на сайті https://smida.gov.ua/ та/або подання до НКЦПФР, використовується кваліфікований електронний підпис та/або кваліфікована електронна печатка (далі - КЕП) Замовника. КЕП Замовника, накладені на електронні документи Замовника, зберігаються разом з даними як їх реквізити.

3.6. Забезпечення конфіденційності інформації Замовника
Виконавець надає важливе значення забезпеченню конфіденційності інформації Замовника. Під час реєстрації Замовник надає свої персональні дані і свою добровільну згоду з умовами Політики конфіденційності Виконавця, яка визначає умови обробки та використання, порядок доступу та зберігання такої інформації для цілей цього Договору. Політика конфіденційності викладена у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua/.

3.7. Організаційні питання
3.7.1. Виконавець надає Послуги, використовуючи власну ПТК, мережу інтернет, телефонну та/або комп’ютерну мережу. 
3.7.2. Виконавець надає Послуги з використанням програмних засобів захищеного обміну даними, що входять до складу ПТК.
3.7.3. Вхід, будь-які зміни відомостей ідентифікаційного бланку або переліку довірених осіб відбуваються із застосуванням чинного КЕП уповноваженої особи Замовника.
3.7.4. Надання Виконавцем Послуг відбувається безперервно протягом оплаченого періоду за умови реєстрації Замовника в інформаційній системі Виконавця на офіційному сайті https://smida.gov.ua/ та активації Виконавцем отримання Послуг.
3.7.5. Порядок направлення Замовником регульованої інформації для оприлюднення та/або подання звітних даних до НКЦПФР визначений Порядком надання інформаційних послуг, що представлений на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua/.
3.7.6. У випадку закінчення оплаченого строку надання Послуг відбувається деактивація Послуг.
3.7.7. Строк надання Послуг може бути продовжений за умови оплати Послуг на наступний строк, з дотриманням умов, визначених цим Договором.
3.7.8. Договір може бути достроково розірвано на підставі письмового повідомлення Виконавця Замовником. У такому разі строк дії Договору припиняється у день отримання такого повідомлення від Замовника. Виконавець формує Акт здачі-приймання наданих послуг датою отримання письмового повідомлення про дострокове припинення Договору та направляє Замовнику у порядку, визначеному п. 4.3.13. Договору. У такому випадку Послуги вважаються наданими у повному обсязі.
3.7.9. Усі претензії щодо якості Послуг, що надаються, повинні надсилатися Замовником на адресу Виконавця office@smida.gov.ua.  
3.7.10. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м. Київ).

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язується: 
4.1.1. Самостійно ознайомитись з умовами Договору, Порядку надання інформаційних послуг, а також тарифами Виконавця, що представлені на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua/.
4.1.2. Здійснити оплату відповідно до умов цього Договору за тарифами Виконавця, що зазначаються на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua
4.1.3. Дотримуватись умов цього Договору та Порядку надання інформаційних послуг. 
4.1.4. Забезпечити належну роботу обладнання, програмних та/або технічних засобів, каналів зв'язку, необхідних для отримання Послуг. 
4.1.5. Надсилати електронні документи регульованої інформації для оприлюднення у Базі даних Виконавця на сайті https://smida.gov.ua та/або звітні дані для подання до НКЦПФР у відповідному форматі, передбаченому для кожного типу інформації (txt, xml, pdf).
4.1.6. В максимально короткі строки, але не більше 3 (трьох) днів самостійно вносити зміни до відомостей, що зазначалися ним при реєстрації.
4.1.7. Здійснювати своєчасні зміни у переліку довірених осіб та/або прав доступу осіб, які мають право вчиняти дії для отримання Послуг  Виконавця.
4.1.8. Не допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації.
4.1.9. Забезпечити необхідний електронний або паперовий обмін актів наданих послуг з Виконавцем.

4.2. Замовник має право: 
4.2.1. Отримувати Послуги в обсязі та у порядку відповідно до цього Договору та Порядку надання інформаційних послуг, що представлений на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua/,  протягом оплаченого строку їх надання. 
4.2.2. Визначати перелік довірених осіб, які мають право вчиняти дії для отримання Послуг  Виконавця.
4.2.3. Отримати доступ до Послуг протягом одного робочого дня після отримання Виконавцем оплати Послуг.
4.2.4. Цілодобово направляти Виконавцю регульовану інформацію для оприлюднення у Базі даних Виконавця на сайті https://smida.gov.ua та/або звітні дані для подання до НКЦПФР.
4.2.5. У разі необхідності Звертатися до Виконавця за консультаційною та технічною підтримкою в робочі дні з понеділка по четвер з 09.00 до 18.00 та у п’ятницю з 9.00 до 16.45 за київським часом. 
4.2.6. Вимагати належного і своєчасного надання послуг Виконавцем. 
4.2.7. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.
4.2.8. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця. У такому разі дата отримання Виконавцем такого повідомлення вважається датою розірвання Договору Виконавцем. Одностороння відмова від послуг Виконавця не дає Замовнику права на повернення сплачених ним коштів.

4.3. Виконавець зобов’язаний: 
4.3.1. Забезпечити активацію Послуг  зареєстрованого Замовника протягом одного робочого дня після отримання оплати Послуг. 
4.3.2. Надавати Замовнику Послуги згідно з умовами Договору, Порядку надання інформаційних послуг, представленого на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua/ та відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.3.3. Надавати Замовнику необхідну інформацію та відомості, які стосуються виконання Договору та надання Послуг.
4.3.4. Надавати цілодобовий безперервний доступ до Послуг та веб-сайту Виконавця https://smida.gov.ua/.  Розробляти та надавати інструкції щодо користування Кабінетом, іншими сервісами для отримання Послуг Виконавця.
4.3.5. Цілодобово приймати регульовану інформацію Замовника для оприлюднення у Базі даних Виконавця на сайті https://smida.gov.ua та/або звітні дані для подання до НКЦПФР.
4.3.6. Направляти в Кабінет, а також на електронну пошту Замовника результати обробки інформації Замовника у вигляді електронних документів, а саме: протоколів про отримання, протоколів перевірки, довідок про оприлюднення/про неможливість оприлюднення, квитанцій та протоколів контролю НКЦПФР.
4.3.7. В робочі дні з понеділка по четвер з 09.00 до 18.00 та у п’ятницю з 9.00 до 16.45 за київським часом здійснювати інформаційну та технічну підтримку Замовника у разі його звернення. 
4.3.8. Повідомляти Замовника про зміни цього Договору, Порядку надання інформаційних послуг, а також тарифів Виконавця, представлених на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua/ не менш ніж за 30 календарних днів до набрання чинності таких змін шляхом розміщення інформації в Кабінеті та направлення повідомлень на електронну пошту Замовника.
4.3.9. Запобігати несанкціонованому розголошенню конфіденційної та іншої інформації Замовника з обмеженим доступом, яка обробляється ПТК.  
4.3.10. Забезпечити цілісність, доступність та захист від несанкціонованого доступу, включно із захистом послідовності реєстрації (збереження) даних Замовника та супроводжуючих їх реквізитів Замовника, що обробляються в ПТК.
4.3.11. У разі порушень фізичної або інформаційної безпеки ПТК, негайно (протягом 15 хвилин від встановлення  Виконавцем  факту  події)  повідомляти  про  такі  факти  НКЦПФР та Замовника, якщо цей факт порушує умови цього Договору.
4.3.12. Своєчасно виправляти помилки у роботі ПТК, що обмежують користування Кабінетом та є причиною порушення Замовником строків оприлюднення регульованої інформації, а також подання звітних даних до НКЦПФР. У такому разі Виконавець негайно повідомляє Замовника про виникнення обставин, що перешкоджають належному виконанню обов'язків Виконавця за цим Договором, а також  інформує НКЦПФР щодо інцидентів. У разі необхідності, Виконавець надає Замовнику офіційне підтвердження інциденту.
4.3.13. На підтвердження наданих Послуг, протягом 5 робочих днів від звітної дати направити Замовнику Акт здачі-прийняття наданих послуг в електронній формі, сформований засобами системи електронного документообігу «M.E.Doc» із застосуванням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або у паперовій формі засобами поштового зв'язку, у разі відсутності такої системи.
4.3.14. У разі надання Послуги річного обслуговування Замовник отримує від Виконавця чотири Акти здачі-прийняття наданих послуг за результатами кожного кварталу надання Послуг, починаючи з кварталу, у якому відбулася активація Послуг. 

4.4. Виконавець має право: 
4.4.1. Здійснювати повноваження, встановлені чинним законодавством для особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та подання звітних даних до НКЦПФР.
4.4.2. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору та Порядку надання інформаційних послуг, що представлений на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua/
4.4.3. Отримувати, обробляти і зберігати реєстраційні дані Замовника та його довірених осіб, у тому числі конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, регульовану інформацію та звітні дані Замовника з метою надання Послуг.
4.4.4. Використовувати адресу електронної пошти, надану Замовником при реєстрації, для направлення організаційних листів та повідомлень.
4.4.5. Вносити зміни до Порядку надання інформаційних послуг, представленого на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua/, з повідомленням Замовника шляхом розміщення інформації про такі зміни на офіційному веб-сайті Виконавця  https://smida.gov.ua, в Кабінеті, а також направленням на електронну пошту Замовника.
4.4.6. Вносити зміни до умов цього Договору і тарифів на Послуги, шляхом оприлюднення змін на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua/, з попередженням Замовника не менш ніж за 30 календарних днів до набрання чинності зазначених змін шляхом повідомлення через Особистий кабінет, а також на електронну пошту Замовника. У випадку незгоди зі змінами цього Договору Замовник має право на розірвання цього Договору в односторонньому порядку у порядку, визначеному цим Договором. 
4.4.7. У позаробочий час проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування ПТК з повним або частковим обмеженням у наданні Послуг з попереднім повідомленням Замовника за 5 робочих днів шляхом розміщення інформації про планований строк перерви на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua, в Кабінеті, а також направленням на електронну пошту Замовника.
4.4.8. Створювати та зберігати архіви даних, що отримує Виконавець під час надання Послуг Замовнику, та розкривати відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому законодавству України. 
4.4.9. Отримати від Замовника примірник належним чином оформленого Акту здачі-приймання наданих послуг. У разі ненадання Замовником Акту та відсутності обґрунтованої відмови від приймання Послуг, вважати Послуги такими, що надані у повному обсязі, а  Акт здачі-приймання наданих послуг в такому разі вважається підписаним з боку Замовника.
4.4.10. Припинити надання Послуг Замовникам, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

5.1. Замовник оплачує Виконавцю вартість Послуг на умовах 100% передплати на підставі автоматично сформованого рахунку Виконавця під час реєстрації на веб-сайті https://smida.gov.ua/ або пролонгації дії Договору. 
5.2. Оплата Послуг здійснюється Абонентом у національній валюті України безготівковим розрахунком, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у розділі 10 Договору. 
5.3. Вартість Послуг встановлюється відповідно до діючих тарифів Виконавця, розміщених на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua/.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, а також умов Порядку надання інформаційних послуг, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, з урахуванням умов даного Договору. 
6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, покладені на неї відповідно до цього Договору, або умови Порядку надання інформаційних послуг, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.
6.3. Виконавець несе відповідальність за порушення вимог провадження діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, передбачених чинним законодавством України для осіб, уповноважених надавати відповідні послуги.  
6.4. Замовник несе відповідальність за зміст, повноту та достовірність інформації, яку він направляє з Кабінету. Замовник приймає на себе всі можливі ризики, пов’язані з наданням ним помилкових або неточних даних.
6.5. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником за затримки або перебої у наданні Послуг, що виникають через причини, які знаходяться поза сферою контролю Виконавця, такі як ушкодження систем передавання поза локальною мережею Виконавця, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Виконавця.
6.6. Виконавець не несе відповідальність у разі неналежного надання послуг, якщо неналежне виконання є наслідком порушень умов даного Договору з боку Замовника.
6.7. Виконавець не несе відповідальність за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Замовником в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про надання Виконавцем послуг.
6.8. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити їх настання розумними засобами (форс-мажор).   

7. ІНШІ УМОВИ

7.1.  Порядок врегулювання спорів 
7.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням умов цього Договору та Порядку надання інформаційних послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін. 
7.1.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем у передбачені законодавством строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку. 
7.1.3. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства. 

7.2. Прикінцеві положення
7.2.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого строку надання Послуг. 
7.2.2. Всі зміни до цього Договору, а також зміни тарифів на Послуги, затверджуються відповідним рішенням Виконавця. Зазначені зміни публікуються на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua/ та про них повідомляється Замовника шляхом направлення організаційних листів на адресу електронної пошти Замовника, а  також у вигляді повідомлень в Кабінеті. 
7.2.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж через 30 календарних днів з моменту повідомлення про них. 
7.2.4. Абоненти вважаються повідомленими за умови виконання Виконавцем п. 7.2.2. даного Договору.
7.2.5. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників одночасно. 

7.3. Умови конфіденційності
7.3.1. Будь-яка інформація, отримана Сторонами у зв'язку з виконанням Договору, у тому числі отримана однією Стороною від іншої Сторони, є конфіденційною. Сторони зобов’язуються забезпечити контроль за дотриманням умов конфіденційності співробітниками Сторін.
7.3.2. Сторони погоджуються не розкривати та не розголошувати повністю чи частково інформацію, що є конфіденційною, а також не передавати інформацію з питань, пов'язаних з виконанням цього Договору, без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків надання інформації уповноваженим державним органам в порядку та у випадках, визначених чинним законодавством України, а також за винятком випадків, коли розкриття інформації витікає із суті доручення Замовника за цим Договором, при цьому розкриття здійснюється в обсязі, необхідному для виконання цього Договору.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

8.1. Цей Договір набирає чинності з дати Акцепту Замовником умов цього Договору та діє протягом  строку обраної Послуги Виконавця, відповідно до інформації щодо діючих тарифів на послуги Виконавця, розміщених на офіційному веб-сайті Виконавця https://smida.gov.ua/.
8.2. О 24 год. 00 хв останнього дня оплаченого строку, протягом якого надавались Послуги, Виконавцем проводиться автоматична деактивація Послуг, що є наслідком припинення їх надання.
8.3. Пролонгація Договору  на наступний строк  відбувається за умови оплати вартості Послуг Виконавця відповідно до умов даного Договору.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України. 
9.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього недійсним не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»

ЄДРПОУ 21676262,  р/р UA 093226690000026006300965790  в АТ «ОЩАДБАНК» по м. Києву та Київській обл., МФО 322669, ІПН 216762626594, платник податку на загальний підставах, Свідоцтво платника ПДВ № 200080516, 
Адреса місцезнаходження та поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206, 
тел.: (044) 498-38-15/16,  (044) 287-56-70, факс: (044) 287-56-73, 
e-mail: office@smida.gov.ua

Редакція чинна від 28 вересня 2022  року
 

Директор Шаленик І.І.

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.